Eindtermen en toetstermen ILS

Inleiding

Deze eindtermen gelden als basis voor de examinering van de scope "inspecteur laagspanning" (ILS) van de inspecteurs van iKeur.

Opmerking: Eindtermen in oranje/toetstermen in blauw

 • eindterm1

Kandidaten kennen het toepassingsgebied en (globaal) de ontstaansgeschiedenis van de NEN 1010, de NEN 3140 en de NEN-EN 50110-1 alsmede hun plaats in het rechtssysteem van Nederland. Bovendien hebben kandidaten relevante kennis van de eisen die de Arbo-wet en het Arbobesluit stellen aan de veiligheid van elektrische installaties en de bedrijfsvoering daarvan. Daarnaast kennen zij de relevante passages uit de Arbo-beleidsregels.

1.1Kandidaten kennen de relatie tussen de NEN-EN 50110-1, NEN 3140, NEN 1010 en Arbowetgeving.

1.2Kandidaten kennen het toepassingsgebied van de NEN 3140.

1.3Kandidaten kennen het toepassingsgebied van de NEN 1010.

1.4Kandidaten kennen de inhoud van artikel 3.4 en 3.5 van het Arbobesluit

 • eindterm2

Kandidaten kennen hun eigen rechtspositie, die van het inspectiebedrijf en die van hun opdrachtgever in algemene zin. In het bijzonder zijn zij bekend met de termen installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, ploegleider, vakbekwaam persoon en voldoend onderricht persoon. Bovendien kennen zij de taken, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de verplichtingen die de norm toekent aan personen aan wie deze titels zijn toegekend.

2.1Kandidaten kennen de definities van installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, ploegleider, vakbekwaam persoon en voldoend onderricht persoon zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de NEN 3140.

2.2Kandidaten kennen de taken van installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, ploegleider, vakbekwaam persoon en voldoend onderricht persoon zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 4 en 5 van de NEN 3140.

 • eindterm3

Kandidaten zijn bekend met het aanwijzingsbeleid dat in de NEN 3140 beschreven wordt.

3.1Kandidaten weten welke personen volgens de NEN 3140 schriftelijk moeten worden aangewezen.

3.2Kandidaten kennen de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen die volgens de NEN 3140 moeten worden aangewezen.

3.3Kandidaten weten door wie deze personen moeten worden aangewezen.

 • eindterm4

Kandidaten zijn in staat om de noodzakelijke procedures op te stellen die nodig zijn om een verantwoorde inspectie uit te voeren.

4.1Kandidaten kunnen bepalen welke installatie(delen) bij een inspectie moeten worden betrokken en welke inspecties daarop moeten worden uitgevoerd.

4.2Kandidaten kunnen de tijd tussen twee inspecties bepalen aan de hand van bijlage V van de NEN 3140.

4.3Kandidaten weten wanneer een inspectie uitgevoerd mag worden aan de hand van een steekproef.

4.4Kandidaten kunnen een adequate steekproef samenstellen de hand van bijlage W van de NEN 3140.

 • eindterm5

Kandidaten zijn in staat om de juiste gegevens te verzamelen voor de uitvoering van een inspectie. Bovendien weten zij welke meetinstrumenten en overige materialen nodig zijn voor het uitvoeren van een inspectie.

5.1Kandidaten kennen de eisen die door het Arbobesluit en de NEN 1010 aan het tekeningenpakket van een elektrische installaties worden gesteld.

5.2Kandidaten kunnen bepalen wat de juiste materialen en meetinstrumenten zijn die bij een inspectie ingezet kunnen en moeten worden.

 • eindterm6

Kandidaten kunnen uitvoering geven aan een complete inspectie van een elektrische installatie, in de vorm van een visuele controle aangevuld met metingen en beproevingen.

6.1Kandidaten kennen de eisen die de NEN 1010-6 stelt aan de visuele controle en de metingen en beproevingen.

6.2Kandidaten kennen de eisen die de NEN 3140 stelt aan de visuele controle en de metingen en beproevingen volgens bepaling 5.3.3.101.4 en de toelichting op deze bepaling.

 • eindterm7

Kandidaten zijn in staat om de tijdens een inspectie verzamelde gegevens te kunnen interpreteren, waarbij de relevante veiligheidsvoorschriften als uitgangspunt worden genomen.

7.1Kandidaten kennen het belang van een ononderbroken beschermingsleiding van een elektrische installatie.

 • eindterm8

Kandidaten kunnen adequate maatregelen nemen tot het opheffen van geconstateerde gebreken waardoor een direct elektrisch risico is ontstaan. Bovendien kunnen zij voorkomen dat anderen in gevaar worden gebracht door hun werkwijze tijdens de inspectie.

 • eindterm9

Kandidaten zijn bekend met de belangrijkste bepalingen uit de NEN 1010 die van toepassing zijn op gewone ruimten in utiliteit en industrie.

9.1Kandidaten kennen de bepalingen uit de NEN 1010 met betrekking tot de beschermingsmaatregelen tegen:

 • elektrische schok;
 • thermische invloeden;
 • overstroom;
 • overspanning;
 • onderspanning.

Het examen

indtermenverdeling over de i-Keur examenvragen (ILS):

EINDTERM 1: 2 vragen
EINDTERM 2: 1 vraag
EINDTERM 3: 2 vragen
EINDTERM 4: 1 vraag
EINDTERM 5: 2 vragen
EINDTERM 6: 2 vragen
EINDTERM 7: 1 vraag*
EINDTERM 8: 0 vragen
EINDTERM 9: 29 vragen*
Totaal 40 vragen

Tot nader order deze verdeling aanhouden.
Zo snel mogelijk worden de examenvragen bij 7 uitgebreid, zodat daar 3
examenvragen uit gehaald kunnen worden.
Dat zal ten koste gaan van 9. Daaruit komen dan nog 27 vragen.

De examentijd is voor ILS: 1,5 uur (vanwege de moeilijkheidsgraad)

De geldigheid van het diploma: 3 jaar

Cesuur: minimaal 28 goed dan geslaagd.

iKeur

Hét platform voor onafhankelijke inspecteurs

088 04 00 300