Opleveringsinspectie
NEN 1010

Opleveringsinspectie
NEN 1010

Een NEN 1010 opleveringsinspectie geeft u zekerheid dat uw nieuwe elektrotechnische installatie, of een forse uitbreiding daarop, is aangelegd volgens de actuele regelgeving. Sinds 1 januari 2024 is voor bouwwerkinstallaties voor elektra gelden eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van toepassing. Zo moeten elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan veiligheidsregels en NEN-normen.

Als een bouwwerk een elektriciteitsvoorziening heeft, dan moet deze voldoen aan de veiligheidsregels van NEN 1010 bij lage spanning. En bij hoge spanning aan de NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 (Hoofdcommissie voor de Normalisatie uitgegeven leidraad V 1041 bij bestaande bouw).

Besluit bouwwerken leefomgeving

 

Artikel 3.106. (voorziening voor elektriciteit)

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018.

Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan:

  1. NEN 1010 bij lage spanning; en
  2. de door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie uitgegeven leidraad V 1041 bij hoge spanning.

Artikel 5.40. (NEN 1010)

Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit.

Omgevingsregeling

Bijlage II. bij artikel 1.4 van deze regeling (uitgaven en verwijzingen)

NEN 1010:2015 + C2: 2016 + A1: 2020

Elektrische installaties voor laagspanning – Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

Artikel 1.4. (uitgaven en verwijzingen)

  1. In bijlage II is bepaald welke uitgave van een in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving of deze regeling genoemde norm van toepassing is.
  2. Een verwijzing in een norm naar een andere norm of een onderdeel daarvan is alleen van toepassing voor zover het gaat om een document, genoemd in bijlage II.
  3. In afwijking van het tweede lid zijn de verwijzingen in de normen, genoemd in de paragrafen 3.7.2, 3.7.3, 4.7.2 en 4.7.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, van toepassing, met uitzondering van de verwijzingen in NEN 1010.

 

De NEN 1010 is dé norm voor elektrische (laagspannings-) installatie . Het doel van de NEN 1010 is om een veilige installatie te ontwerpen en realiseren. Zo mogen elektrische voorzieningen niet leiden tot gevaarlijke situaties en moeten deze beschermd worden tegen oververhitting door overbelasting. Om dit doel te bereiken zijn in de NEN 1010 vele uitgangspunten opgenomen en eisen aan de installaties gesteld waaraan moet worden voldaan. Een deel van de eisen gaat in op het ontwerp van de elektrische installaties. Een ander deel gaat in op de uitvoeringseisen die worden gesteld, zoals eisen aan te gebruiken materialen, uitvoering van aarding en vereffening, kiezen van de juiste beveiligingen, etc.

De NEN 1010 wordt vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving voorgeschreven bij nieuw gerealiseerde installaties. De elektrotechnische installaties in het gebouw moeten dus volgens deze norm worden uitgevoerd. Om zekerheid te krijgen of de installatie aan deze belangrijke eisen voldoet wordt een “opleveringsinspectie” uitgevoerd. De inspectie wordt doormiddel van visuele controles en metingen uitgevoerd. Hierbij wordt dus nauwgezet nagegaan of de elektrische installatie aan de NEN 1010 voldoet.

Dit vereist van de inspecteur een vakkundig inzicht en juiste toepassing van de voorschriften. Binnen de bij iKeur aangesloten bedrijven zijn er diverse die specialisten in dienst hebben, die deze inspectie op een deskundige en objectieve wijze voor u kunnen uitvoeren.

Wie deze bedrijven zijn vindt u door op onderstaande button te klikken.


Terug Bekijk gecertificeerde leden