Huishoudelijk Reglement Vereniging iKeur

Huishoudelijk Reglement Vereniging iKeur

iKeur is een vereniging van objectieve leveranciers op het gebied van veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Op deze pagina treft u het huishoudelijk regelement van onze vereniging aan.

Artikel 1

Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

  • Vereniging: de vereniging iKeur;
  • Statuten: de statuten van iKeur;

 

Artikel 2

Voorwaarden voor het lidmaatschap

In aanvulling op artikel 5 van de statuten geldt dat:

2.1.

Leden moeten zijn ingeschreven bij één van de registers van de Kamer van Koophandel met een bedrijfsomschrijving die duidt op inspectiewerkzaamheden aan elektrische installaties of -arbeidsmiddelen of daaraan gerelateerde activiteiten.

2.2.

Een lid tenminste twaalf aaneengesloten maanden bedrijfsmatig bezig dient te zijn met de uitvoering van inspecties onder de scopes waarvoor het lid zich aanmeldt.

2.3.

Leden een goede reputatie moeten hebben en geen activiteiten mogen uitvoeren of ondersteunen die onwettig zijn of die strijdig zijn met de goede zeden zoals oneerlijke concurrentie, ongeoorloofde prijsafspraken en deelname aan een criminele organisatie.

2.4.

Leden geen elektrotechnische installaties zullen keuren of inspecteren die door het lid zijn aangelegd, onderhouden of hersteld.

2.5.

Leden geen elektrotechnische installaties zullen onderhouden of herstellen die door het lid zijn gekeurd of geïnspecteerd.

2.6.

Leden die inspecties uitvoeren in de door het lid aangegeven scopes dienen aan te tonen dat de uitvoerende (al of niet in loondienst zijnde) inspecteur in het bezit is van de bij de betreffende scopes horende door de Algemene Ledenvergadering aangewezen vakbekwaamheidscertificaten.

2.7.

Leden de klachtenprocedure van iKeur hanteren.

Artikel 3

Toelatingsprocedure en audit

3.1.

Om het lidmaatschap van iKeur te verkrijgen dient een aanmeldingsformulier ingevuld te worden dat, samen met de benodigde info, moet worden opgestuurd naar het secretariaat. Het bestuur beslist binnen twee maanden of de aanvrager wordt toegelaten als (aspirant-)lid.

3.2.

Voor nieuwe leden geldt een overgangstermijn voor de eisen genoemd in artikel 2.6. Zij dienen uiterlijk een jaar na inschrijving te voldoen aan de hierboven genoemde eisen. Tot zolang zij niet voldoen aan de eisen, zijn zij aspirant-lid.

Artikel 4

Onkostenvergoedingen

4.1.

Voor vergaderingen en dergelijke, met uitzondering van de algemene ledenvergadering, die bestuursleden en de voorzitter uit hoofde van hun functie bijwonen, ontvangen zij uitsluitend een reiskostenvergoeding.

4.2.

De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,28 per kilometer.

4.3.

Indien nodig, zorgt de penningmeester voor vergaderfaciliteiten op kosten van de vereniging.

Artikel 5

Gebruik van het logo van de vereniging door leden

5.1.

Leden mogen het logo van de vereniging, alsmede de aanduidingen “lid van iKeur”, vermelden bij de naam van de onderneming op briefpapier, offertes, facturen, visitekaartjes en dergelijke. Dit overeenkomstig het actuele document “richtlijnen, standaarden en uniformiteit vereniging iKeur”.

Artikel 6

Publicaties

6.1.

De leden die een publicatie hebben verzorgd waarbij op enigerlei wijze melding wordt gemaakt van de vereniging, of die aan een dergelijke publicatie hun medewerking hebben verleend, sturen een kopie van die publicatie aan het bestuur.

6.2.

Onder publicatie wordt verstaan: alle uitingen met een openbaar karakter, waaronder (maar niet beperkt tot) artikelen in kranten en tijdschriften, boeken, brochures, interviews en reclamefolders.

6.3.

Indien niet over een kopie kan worden beschikt, bijvoorbeeld bij radio- en televisie-interviews, dient het bestuur te worden geïnformeerd over de aard en de inhoud van de betreffende uiting.

Artikel 7

Contributie

7.1.

U betaalt voor inschrijving eenmalig een bedrag van € 150,00. U wordt als lid, dus als bedrijf, ingedeeld in een categorie welke bepaalt wordt door het aantal inspecteurs.

Deze categorieën zijn:

 

Categorie 1 tot 3 inspecteurs € 700,00
Categorie 2 4 tot 7 inspecteurs € 1.250,00
Categorie 3 8 tot 15 inspecteurs € 1.750,00
Categorie 4 meer dan 15 inspecteurs € 2.250,00

Tevens geeft u bij uw inschrijving het aantal inspecteurs die bij uw bedrijf in loondienst zijn op, ongeacht of deze wel of niet gecertificeerd zijn. Uw bedrijf als organisatie en indien gewenst uw inspecteurs worden met naam en behaalde certificatie op de website van iKeur vermeld.

Alle hierboven genoemde kosten zijn exclusief omzetbelasting.

7.2.

Leden dienen aan het begin van het kalenderjaar opgave te doen van het aantal fte’s over het voorgaande kalenderjaar dat inspecties heeft uitgevoerd voor de activiteiten (scopes) zoals vermeld op www.iKeur.nl.

7.3.

Ingeleende fte’s, zijnde iKeur-leden die zelf rechtstreeks contributie betalen, behoeven niet te worden meegerekend.

7.4.

Het aantal fte’s wordt opgegeven met een nauwkeurigheid van één decimaal, dit vormt de basis voor de contributie.

7.5.

iKeur kan steekproefsgewijs controles (laten) uitvoeren en zo nodig correcties doorvoeren.

7.6.

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 150,00. Het eerste jaar is de contributie naar rato van het aantal maanden van het lidmaatschap.

7.7.

Wijziging van de contributie komt tot stand door stemming in de ledenvergadering.
Informatie

Informatie

Wilt u eerst nog wat aanvullende informatie die u niet op de site hebt kunnen vinden, neem dan contact op via het contactformulier of via de iKeur secretaris.

Het verenigingsreglement van iKeur en het Reglement Commissie Klachten & Geschillen Vereniging iKeur kunt via onderstaande links bekijken:

  • Huishoudelijk Reglement Vereniging iKeur LINK
  • Reglement Commissie Klachten & Geschillen Vereniging iKeur LINK